Spolu to zvládneme

 

 

 


bol podporený Nadáciou pre Deti Slovenska a financovaný podnikom LEAF.
Projekt trval od júla do decembra 2011.
Programovou oblasťou bolo vzdelávanie.
Cieľovou skupinou boli sociálne znevýhodnené deti vo veku 0-15 rokov, konkrétne v lokalite Ladislavov dvor neďaleko Levíc.  Sú to deti z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nízkymi sociálnymi zručnosťami, s nedostatočnými hygienickými návykmi, s minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Jedná sa o 16 detí prvého stupňa ZŠ a 8 detí druhého stupňa ZŠ.
Projekt zabezpečuje 12 dobrovoľníčok a 1 supervízor, dohliadajúci na ich činnosť a vzdelávanie.

Hlavným problémom, na ktorý reagujeme týmto projektom je nedostatočná, alebo úplne absentujúca príprava detí na vyučovanie a nepravidelná školská dochádzka.  V rodinách nie je bežnou praxou,  aby sa deti každodenne pripravovali na vyučovanie, písali si domáce úlohy a pod. A už vôbec nie pod dohľadom rodičov, alebo s ich aktívnou spoluúčasťou. Rodičia nemajú dostatok zručností a vedomostí na pomoc deťom a nie sú vytvorené materiálne a sociálne podmienky na domácu prípravu detí na vyučovanie. Zároveň chceme  motivovať staršie deti k pokračovaniu štúdia na strednej škole a tak prispieť  integrácii deti do majoritnej spoločnosti. 

Plán aktivít v období júl-december 2011:
28 klubov doučovania
1 návšteva podniku LEAF
1 návšteva kultúrneho podujatia
6 supervíznych stretnutí  pre dobrovoľníčky Povzbuďme sa navzájom

Dlhodobým cieľom projektu je postupné získavanie návykov učenia sa a systematickej prípravy na vyučovanie u žiakov na prvom stupni ZŠ tak, aby to v budúcnosti zvládali aj bez dozoru a podpory rodičov, ktorí to ani teraz mnohokrát nedokážu a nerobia. Projektové aktivity v dlhodobom horizonte aktívne prispievajú k predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, intolerancie, rasizmu a xenofóbie najmä vo vzťahu k deťom z vylúčenej komunity na Ladislavovom dvore v Leviciach.
Predpokladáme zlepšenie vedomostí a následne aj študijných výsledkov žiakov zaradených do doučovacieho procesu a tým aj zlepšenie známok pri hodnotení žiakov. Následne očakávame zlepšenie vzťahov v rámci triedneho kolektívu a tým aj zlepšenie postavenia detí v kolektíve.

Zlepšené študijné výsledky detí z vylúčenej komunity umožnia položiť základy postupnej realizácie integrácie a reintegrácie žiakov. Veríme v zlepšenie komunikácie rodičov detí so školou, s triednymi učiteľkami. Cieľom je dosiahnuť pozitívnejšie vnímanie a prijímanie  žiakov a rodičov zo strany školy, následne aj verejnosti.

Do budúcnosti by sme chceli zakúpiť triedu, kde by mohlo doučovanie prípadne iné aktivity prebiehať (obytný kontajner) umiestniť ho priamo v lokalite a  pokračovať v rozbehnutom projekte.