Doučovanie detí pokračuje

Aj v súčasnosti realizujeme pravidelné doučovanie pre deti z marginalizovanej rómskej komunity Ladislavov dvor.

V septembri 2019 sme ukončili dlhoročnú spoluprácu so Spojenou školou internátnou v Leviciach z dôvodu nedostatku žiakov zo spomínanej komunity na ich škole. Väčšina detí je integrovaná na jednotlivých ZŠ v meste. Hľadali sme iné možnosti a podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s Komunitným centrom na Ladislavovom dvore. Pravidelne raz do týždňa dochádzame do centra a venujeme sa skupine pätnástich detí. Záujem o doučovanie u detí a ich rodičov pretrváva. Práca na doučovaní pozostáva zvyčajne z dvoch častí, vzdelávacej a tvorivej. 


Hlavnú časť tvoria aktivity zamerané na precvičovanie preberaného učiva pomocou pracovných listov, hier, úloh, častou je pomoc pri domácich úlohách. Zvyšok času obvykle venujeme kreatívnej aktivite, tvorivým dielňam, pri ktorých sa deti môžu opäť uvoľniť a odreagovať. Často vyrábame spoločné diela v podobe plagátov, dekorácií, deti majú radosť zo spoločne vytvorených vecí, radi pracujú v skupine. Pokiaľ však ide o aktivity vzdelávacieho charakteru, najefektívnejšou je práca formou individuálneho prístupu, ktorá je možná len za pomoci dobrovoľníkov. V súčasnosti sú do projektu doučovania zapojení štyria dobrovoľníci. Do našej práce sa snažíme neustále vnášať nové nápady, spôsoby a metódy práce, dôležitým faktorom úspešnej hodiny doučovania je vhodná motivácia a hravý prístup k učeniu. Nie vždy je možné stretnúť sa so záujmom učiť sa a dodržiavať stanovené pravidlá u všetkých detí. Často je potrebné činnosti obmieňať, vedieť improvizovať a meniť postupy práce podľa miery ich úspešnosti a aktuálnej situácie v skupine detí.
Našou snahou je najmä  upevňovať u detí motiváciu k vlastnému vzdelávaniu a vnímaniu jeho hodnoty a dôležitosti pre život. Avšak táto práca nie je len o vzdelávaní, aj keď je to v tomto prípade jej primárnym cieľom. Dôležitým je tu aj jej ľudský, vzťahový rozmer, ktorý tvorí určitý pozitívny základ pre úspešnosť tejto práce z hľadiska pozitívneho vplývania na životy týchto detí. Vnímame a veríme v hodnotu spoločne tráveného času s týmito deťmi.

Čo nás teší a motivuje v našej práci, to sú prejavy radosti, záujmu a vďačnosti, snaha o slušné správanie, spolupráca, a taktiež účasť dobrovoľníkov.