Doučovanie detí pokračuje

V realizácií pravidelných doučovaní pre deti z lokality Ladislavovho dvora pokračujeme aj tento rok, pokračujeme aj v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Leviciach. Doučovanie prebieha v škole každý štvrtok v čase od 14.00 do 15.30 hod. Deti majú zabezpečený odvoz autobusom priamo od budovy školy. V súčasnosti pracujeme so skupinou 16 detí rôzneho vekového zloženia. V dispozícií máme dve triedy v priestoroch školy, kde máme deti rozdelené do dvoch skupín podľa veku.
Záujem o doučovanie pretrváva a je viditeľný aj u ostatných detí, ktoré doučovanie nenavštevujú a trávia čas v družine. Pripraviť zoznam detí, ktorým sa budeme celoročne venovať touto formou, nebola jednoduchá úloha, ani vzhľadom na veľký počet detí v komunite. Pri ich výbere sme teda využili spoluprácu so školou - pedagógmi týchto detí, ktorí sami určili, u ktorých detí je predpoklad vhodnosti tejto formy práce. Ostatné deti sme následne zadelili do skupiny, s ktorou budeme realizovať aktivity iného charakteru podľa pripravených projektov.
Práca na doučovaní pozostáva zvyčajne z dvoch častí – vzdelávacej a tvorivej.

Hlavnú časť tvoria aktivity zamerané na precvičovanie preberaného učiva, pomocou pracovných listov, hier, úloh, častou je pomoc pri domácich úlohách. Zvyšok času obvykle venujeme kreatívnej aktivite, tvorivým dielňam, pri ktorých sa deti môžu opäť uvoľniť a odreagovať.  Často vyrábame spoločné diela v podobe plagátov, dekorácií, deti majú radosť zo spoločne vytvorených vecí, radi pracujú v skupine. Radi si tiež z doučovaní odnášajú domov svoje zhotovené výrobky, obdarúvajú seba, rodičov, alebo pani učiteľky. Pokiaľ však ide o aktivity vzdelávacieho charakteru najefektívnejšou je práca individuálneho prístupu, ktorá je možná len za pomoci dobrovoľníkov. V súčasnosti je do projektu doučovania zapojených 6 dobrovoľníkov, študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie. Do našej práce sa snažíme neustále vnášať nové nápady, spôsoby a metódy práce, dôležitým faktorom úspešnej hodiny doučovania je vhodná motivácia a hravý prístup k učeniu. Nie vždy je možné stretnúť sa so záujmom učiť sa a dodržiavať stanovené pravidlá u všetkých detí. Často je potrebné činnosti obmieňať, vedieť improvizovať a meniť postupy práce podľa miery ich úspešnosti a aktuálnej situácie v skupine detí.
Našou snahou je pôsobiť a upevňovať u detí najmä  motiváciu k vlastnému vzdelávaniu a vnímaniu jeho hodnoty a dôležitosti pre život. Avšak táto práca nie je len o vzdelávaní, aj keď je to v tomto prípade jej primárnym cieľom. Dôležitým je tu aj jej ľudský, vzťahový rozmer ktorý tvorí určitý pozitívny základ pre úspešnosť tejto práce z hľadiska pozitívneho vplývania na životy týchto detí. Vnímame a veríme v hodnotu spoločne tráveného času s týmito deťmi.
Čo nás teší a motivuje v našej práci - prejavy radosti, záujmu a vďačnosti, snaha o slušné správanie, snaha odprezentovať sa tým čo sa naučili v škole, spolupráca, účasť dobrovoľníkov.