Učíme sa s radosťou

Projekt „UČÍME SA S RADOSŤOU“ bol podporený spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o.
Celkové trvanie projektu – 6 mesiacov - od januára do júna 2015.
Projektom bola okrem pravidelných voľnočasových stretnutí pre deti, zabezpečená aj realizácia našich aktivít Doučovania prebiehajúceho na Špeciálnej škole. Zameraním projektu bolo vzdelávanie detí zo sociálne vylúčeného prostredia, formou zážitkových a interaktívnych metód, hier, prístupov ktoré hravou formou motivujú deti k učeniu, nadobúdaniu nových vedomostí a vedomia dôležitosti vlastného vzdelávania.

•    Prvou z voľnočasových aktivít bola výroba maňušiek – kreatívna aktivita zameraná na výrobu ponožkových maňušiek, tvorba spoločných kulís, hra divadla pomocou vyrobených maňušiek, rozdelením do skupín spoločne s dobrovoľníkmi. Rozvoj manuálnych zručností detí využitím materiálu, ktorý nájdeme doma, zážitkové metódy, dramatizácia.
•    Februárové stretnutie - Kreatívne  písanie – tvorivá aktivita písania slov a písmen pomocou farieb a štetca. Úlohou detí bola maľba určených písmen, z ktorých spoločne vytvorili závesnú skupinu v slede podľa abecedy. Následne formou hry prebiehala vzdelávacia aktivita, pri ktorej tvorili slová na základe začiatočných písmen, ktoré napísali štetcom na výkres a následne namaľovali a dotvorili výkres podľa svojej fantázie.
•    Marec – Čítanie hrou
•    Apríl – Súťaže a hlavolamy
•    Máj – Škola v prírode