Krízový plán poskytovateľa NDC (aktualizovaný):

Súčasná situácia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 si vyžiadala vypracovanie 

krízového plánu (KP). Obsahom plánu sú opatrenia, ktoré poskytovateľ prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19. Opatrenia sa týkajú : zabezpečenia personálu v NDC v rámci krízovej situácie, zabezpečenia ochrany zamestnancov, zabezpečenie priestorov NDC v rámci krízovej situácie, odporúčané činnosti pre pracovníkov v rámci krízovej situácie, preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti NDC.1. Zabezpečenie personálu v NDC  v rámci krízovej situácie 

Činnosť NDC  je zabezpečovaná pracovníkmi NDC v tomto zložení: 

- odborný garant NDC: Mgr. Ľubica Prištiaková

- odborný pracovník NDC: Mgr. Anna Polovková 

-  pracovník NDC: Katarína Suchanská, Belická

Sú zamestnancami poskytovateľa, ktorí sa podieľajú na výkone NDC v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 pre oprávnené cieľové skupiny NDC, podľa ich pracovných náplní. 

Činnosť NDC zabezpečujú s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, minimálne 30 hodín týždenne počas stanovených otváracích hodín priamo v NDC. Časť týždenného pracovného času zamestnanci NDC vykonávajú činnosť aj  v teréne. 

Počas otváracích hodín sa v NDC nachádza vždy minimálne jeden zo zamestnancov NDC. V prípade neprítomnosti odborného garanta NDC ho zastupuje odborný pracovník NDC. 

NDC postupuje pri poskytovaní sociálnej služby v súlade so Štandardmi komunitných centier.

Okrem vyššie uvedeného personálneho zabezpečenia poskytovateľ NDC má  určenú zodpovednú osobu, ktorá v prípade výskytu dôvodného podozrenia na Covid 19 kontaktuje RÚVZ, zabezpečuje dezinfekciu priestorov a sleduje zásoby ochranných osobných a pracovných pomôcok a materiálu na dezinfekciu.

Každý týždeň sleduje Covid semafor a z toho vyplývajúce povinnosti.

O týchto určeniach a zodpovednostiach sú zamestnanci NDC dôkladne informovaní. 

Meno, priezvisko, pracovné zaradenie, kompetencia, kontakt : Mgr. Ľubica Prištiaková, odborný garant NDC

t. č. 0903 500 940,2. Zabezpečenie ochrany zamestnancov NDC.

Zamestnávateľ je podľa § 147 ods. 1 Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce. 

V nadväznosti na všeobecnú povinnosť zamestnávateľa je upravená povinnosť zamestnávateľa v § 6 ods. 1 písm. j zákona o BOZP, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. 

Podľa § 6 ods. 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch, napr. zamestnanci musia byť teoreticky a prakticky zaškolení k tomu, ako si vybrať vhodné pomôcky, správne ich používať a likvidovať tak, aby sa zabránilo expozícii infekciou. 

Na základe uvedených skutočností sú prijaté tieto preventívne opatrenia: 

1. Zabezpečenie dodatočného materiálno-technického vybavenia v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby NDC rúška, dezinfekčné prostriedky,  potreby a pomôcky na upratovanie, voda a iné podľa príslušných nariadení; 

2. Pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou / alebo prostriedkom na báze alkoholu: 

a. pred odchodom z domu, 

b. pri príchode do práce, 

c. po použití toalety, 

d. po prestávke a denných pracovných činnostiach, 

e. pred prípravou jedla a nápojov, 

f. pred a po konzumácii jedla a nápojov, 

g. pred odchodom z práce, 

h. pri príchode domov, 

i. po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom, 

j. nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby. 

3. Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania ochranných rukavíc na pracovisku. Rukavice musia byť pevné a odolné – vhodné na ochranu proti vírusom. 

4. Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok (respirátorov na všetkých pracoviskách u všetkých pracovných pozícií). 

5. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce. 

6. Dodržiavanie odstupu od ostatných zamestnancov na pracovisku minimálne vo vzdialenosti 2 metre. 

7. Tam, kde je to možné ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí. 

8. Obmedziť úplne osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy). 

9. Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku. Každý zamestnanec sa stravuje pri stole sám. 

10. Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená t. j. laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19, alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom sociálnej služby NDC. 

11.Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), následne hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény izolácie, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená. 

12. Zamestnávateľ doporučuje zamestnancom dať sa zaočkovať vakcínou proti Covid 19 .3. Zabezpečenie priestorov NDC  v rámci krízovej situácie

Priestory NDC by mali byť prispôsobené krízovej situácií, t. j. poskytovateľ NDC zabezpečí nasledovné činnosti:

Zadefinovanie pohybu cieľových skupín v priestore. 

Označenie priestorov s informáciou čo musia prijímatelia sociálnych služieb vykonať, aby mohli vstúpiť do NDC napr. ,,Vstup len s ochranných rúškom“, alebo  „Vstup len po jednom,v prípade maloletých len s jedným rodičom“.

Je potrebné zvýšenie frekvencie upratovania na pracovisku. Dezinfikovať predovšetkým predmety, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnanci NDC a prijímatelia sociálnej služby kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice,stoličky pracovný stôl, klávesnica, myš a pod.

Povinnosťou poskytovateľa sociálnej služby je zabezpečiť dezinfikovanie priestoru  NDC  po každej individuálnej intervencii, pred vstupom nového prijímateľa sociálnej služby.

Zároveň je potrebné dezinfikovať všetky priestory na dennej báze po ukončení pracovného času.

Odporúčajú  sa dezinfikovať prostriedkami s obsahom chlóru resp. jódu.

Na zber a skladovanie odpadu je potrebné mať vyčlenené vyhovujúce priestory a dostupné vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu a vzniku sekundárnych zdrojov.

Odpad má byť vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. 

Jednorazové pomôcky musia byť bezpečne likvidované ihneď po použití v nádobe na to určenej a označenej biohazard alebo biologický odpad.

Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov. V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude následne pozitívne testovaním na COVID 19 je potrebná špeciálna dezinfekcia priestorov za 

použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku poskytovateľa.
4. Odporúčané činnosti pre pracovníkov v NDC v rámci krízovej situácie. 

Prevencia pred COVID -19 je dôležitou súčasťou podpory prijímateľov sociálnych  služieb a ich blízkych osôb. Preto je potrebné otvorene o nej hovoriť s prijímateľmi s sociálnych služieb.

Postupy, ktoré zamestnanci NDC zvolia musia byť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v §6 ods. 2 uvádza: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti“. 

Pretože počas výnimočnej situácie je zakázané vykonávať skupinové aktivity, je potrebné i naďalej:

– vykonávať ich za dodržiavania prísnych hygienických podmienok 

-udržiavať ak je to možné kontakt (telefonický, mailový, osobný návšteva terénu atď.) s prijímateľmi sociálnych služieb. 

Je veľmi dôležité vytvoriť, definovať a zverejniť jasné pravidlá, akým spôsobom sa majú prijímatelia sociálnych služieb (alebo ich príbuzní) kontaktovať s pracovníkmi NDC. 

Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností:

zverejnenie všetkých kontaktov NDC a informácií na  vhodných miestach (informačné tabule, webová stránka.

priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunitách, okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon NDC

priebežné mapovanie situácie prijímateľa sociálnej služby 

-vytipovať osamelo žijúcich užívateľov soc. služby, ktorí nemajú rodinu, alebo rodina žije ďaleko a nemôže zabezpečiť starostlivosť po dobu prípadnej domácej izolácie, 

 zabezpečovať sociálne poradenstvo, resp. inú individuálnu intervenciu, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia), 

identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napríklad svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok rúška, dezinfekčné prostriedky, ochranné štíty a pod, pre cieľovú skupinu spolu s praktickým návodom na používanie týchto ochranných pomôcok napríklad aj obrázkovou formou)

v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia) poskytovanie praktických informácií a návodov na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach spolupracovať s obecným úradom či mestskou políciou, (napríklad aj ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových,resp. záujmových) pre deti a dospelých primeraným spôsobom sledovať aktuálnu situáciu –nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov,

- vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese (napr.: lekári, UPSVAR, autobusy, vlaky, potraviny...)

primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín, upravené odchody autobusov/ vlakov a pod. na vchodových dverách NDC,

- spolupracovať pri zabezpečovaní dostupnosti hygienických potrieb, potravín a podobne,

- zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID 19 v zmysle záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID -19),

Zmapovať technické možností prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí pre zefektívnenie komunikácii

Vykonávať aktivity v teréne ( návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci NDC zabezpečené ochranné pomôcky).5. Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti NDC

Odporúčaný postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby:

Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), 

Terénne: Zamestnanci NDC, ktorí vstupujú do komunity musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia (bez zvýšenej teploty, dýchavičnosť atď), v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška). 

Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky.

Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne.

Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

Ambulantne: Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do NDC  na vytvorenom mieste (viď priestorové podmienky) urobiť skríning so zameraním na akútnu respiračnú infekciu, teplotu, kašeľ, dýchavicu, resp. overenie si, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID -19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej krajine.

Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z vyššie uvedených príznakov, nebude mu povolený vstup do NDC.

Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID -19 počas poskytovania sociálnej služby v NDC

prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa  vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo  predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované.

Ak užívateľ,  prijímateľ sociálnej služby potrebuje použiť toaletu, zatiaľ čo čaká na lekársku/zdravotnícku pomoc, mal by použiť samostatnú toaletu, pokiaľ je k dispozícii. To platí len po dobu čakania na prevoz do nemocnice.

Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, prípadne byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu.

Informovať prijímateľa sociálnej služby o nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej služby, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti

(ak RÚVZ neurčí inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o zabezpečenie karantény v domácom prostrední, napr., v rámci cieľovej skupiny ľudí bez domova, je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce/mesta o možnosti umiestniť takéhoto prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVID -19,resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb; Doporučiť v rámci sociálneho poradenstva očkovanie poberateľom sociálnych služieb, pomoc pri ich registrácii do čakárne na web stránke: korona.gov.sk

Kontakty pre otázky súvisiace s ochorením COVID -19 

▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823, 

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812,