Projekt “Kráčame ďalej …”

Tento projekt bol pokračovaním predchádzajúceho advokačného projektu združenia Miesto v dome, ktorý bol zameraný na riešenie problematiky segregovanej rómskej komunity Ladislavov dvor pri Leviciach.

Zámerom tohto projektu bolo začať systematicky pracovať s niekoľkými zástupcami tejto rómskej komunity, za účelom budovania ľudských zdrojov a viesť ich k aktívnej účasti na ďalšom rozvoji a advokácii lokality Ladislavov dvor.

Aktivity obsahovali okrem iného zážitkovú formu vzdelávania k získaniu základných zručností, ktoré sú potrebné na presadzovanie záujmov komunity a vytváranie príležitostí k oboznámeniu sa s príkladmi riešenia podobných problémov rómskych komunít v našom regióne.

Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Po ukončení tohto projektu sme získali  dvoch aktívnych dobrovoľníkov z komunity, ktorí sú pre nás veľmi prospešní pri realizácii ďalších projektov zameraných na prácu s deťmi. Stali sa našimi spolupracovníkmi na ktorých sa dá spoľahnúť a zveriť im niektoré drobné povinnosti a ktorí majú prirodzenú autoritu u členov komunity.