Vianoce 2019

Tradične sme v Mieste v dome mali 23.12.2019 vianočnú slávnosť. Za pomoci dobrovoľníkov sme postavili stan a pripravili priestor na túto príležitosť. Podávalo sa tradičné menu -  kapustnica, zemiakový šalát a rezeň. Vianočné menu pre našich klientov  financovala Nadácia Agel. Oslovili sme pekárne v okolí Levíc, či by nám neposkytli pečivo pri tejto príležitosti. Chceme sa poďakovať tým, ktoré zareagovali a štedro nás podporili. Boli to Pekáreň Pekný deň v Kozárovciach, Bageta Tekovské Lužany a Pekáreň Bátovce. Vďaka ich darom sme mohli podávať na slávnosti výborné koláče a do balíčkov zabaliť chlieb a pečivo, ktoré pomohli prežiť ľuďom bez domova následné sviatočné dni. Všetkým, ktorí sa na tejto slávnosti podieľali ďakujeme.

Učíme sa s radosťou

Projekt „UČÍME SA S RADOSŤOU“ bol podporený spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o.
Celkové trvanie projektu – 6 mesiacov - od januára do júna 2015.
Projektom bola okrem pravidelných voľnočasových stretnutí pre deti, zabezpečená aj realizácia našich aktivít Doučovania prebiehajúceho na Špeciálnej škole. Zameraním projektu bolo vzdelávanie detí zo sociálne vylúčeného prostredia, formou zážitkových a interaktívnych metód, hier, prístupov ktoré hravou formou motivujú deti k učeniu, nadobúdaniu nových vedomostí a vedomia dôležitosti vlastného vzdelávania.

•    Prvou z voľnočasových aktivít bola výroba maňušiek – kreatívna aktivita zameraná na výrobu ponožkových maňušiek, tvorba spoločných kulís, hra divadla pomocou vyrobených maňušiek, rozdelením do skupín spoločne s dobrovoľníkmi. Rozvoj manuálnych zručností detí využitím materiálu, ktorý nájdeme doma, zážitkové metódy, dramatizácia.
•    Februárové stretnutie - Kreatívne  písanie – tvorivá aktivita písania slov a písmen pomocou farieb a štetca. Úlohou detí bola maľba určených písmen, z ktorých spoločne vytvorili závesnú skupinu v slede podľa abecedy. Následne formou hry prebiehala vzdelávacia aktivita, pri ktorej tvorili slová na základe začiatočných písmen, ktoré napísali štetcom na výkres a následne namaľovali a dotvorili výkres podľa svojej fantázie.
•    Marec – Čítanie hrou
•    Apríl – Súťaže a hlavolamy
•    Máj – Škola v prírode

Veľkí pomáhajú menším

Projekt „VEĽKÍ POMÁHAJÚ MENŠÍM“ bol realizovaný s podporou Nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis.
Projekt trval od januára do augusta 2015 a zahŕňal športovo – súťažné a tvorivé aktivity, interakčné a sociálne hry a cvičenia. Aktivity boli zamerané na podnecovanie a rozvoj sociálnych kompetencií a zručností, schopnosti efektívne komunikovať, ale tiež motivovať k participácii na pomoci svojej komunite s využitím vlastných kapacít. Počas jednotlivých aktivít sme zapájali deti vo veku teenagerov, s ktorými dlhodobo pracujeme do procesu pomoci pri práci s deťmi mladších vekových skupín formou dobrovoľníctva.

Realizované aktivity projektu:
•    Január – „vyfarbime si deň“ – Aktivita venovaná tvorivej činnosti maľby pomocou akrilových farieb, súčasťou bola tvorba spoločného diela na plátno rozmerov 1x2 m, výsledné produkty tvoria súčasť výzdoby priestorov zariadenia.
•    Február – „živá knižnica“ – na túto aktivitu bola využitá v súčasnej dobe veľmi populárna metóda živej knižnice, ktorá slúži ako premosťovanie ľudí rozličných životných skúseností, názorov a kultúr. Účastníci vystupujú v roli čitateľov, kníh a knihovníka s rozdelenými úlohami. Čitateľ (deti nášho projektu) si vypožičiava živú knihu (človeka s jeho príbehom), ktorú si prečíta. Prostredníctvom diskusie má možnosť získať nové informácie, ktoré ho zaujímajú. Uskutočnenie živej knižnice pomáha spájať ľudí, umožňuje im spolu komunikovať, zdieľať svoje názory. Pre účely nášho projektu boli v role kníh umiestnení ľudia z prostredia študentov strednej školy, zamestnania a zamestnanca v zdravotných službách.
•    Marec – Klubovňa
•    Apríl – Medzinárodný deň Rómov
•    Máj – Na tému Moje činy a budúcnosť
•    Jún – Tvorivá dielňa
•    Júl – Detská dielňa
•    August – Športový deň

Voľnočasové aktivity s deťmi

V uplynulých mesiacoch sme realizovali projekt pre deti podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Grantového programu Dôvera. Šlo o voľnočasové aktivity, zamerané na podporu prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. Týchto aktivít sa od marca do konca júla 2014 zúčastňovala skupina 10 detí vo veku 6 – 12 rokov. Sú to deti, ktoré neboli zaradené do skupín doučovania. Stretnutia sa uskutočňovali raz mesačne. 
Pre deti sme pripravili a spolu s nimi úspešne zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít s myšlienkou zdravia a zdravého životného štýlu:

•    Jarné sadenie byliniek do kvetináčov
- Toto stretnutie malo u detí veľký úspech. Pre deti sme popri hlavnej aktivite sadenia byliniek pripravili niekoľko vzdelávacích hier, súčasťou bola aj ochutnávka exotického ovocia a občerstvenie v podobe zdravého jedla. Na stretnutí sa zúčastnili tiež naše dobrovoľníčky z Pedagogickej školy, ktoré nám našu prácu pomohli po organizačnej stránke veľmi zefektívniť. Veríme, že dobrá atmosféra našich stretnutí s deťmi bude pretrvávať a bude aj naďalej motivujúca pre našich dobrovoľníkov. 
•    Tvorba záhradky – stretnutie s cieľom vysadiť s deťmi malú bylinkovú záhradku
•    Lezecká stena – aktivita realizovaná v prostredí Mládežníckeho centra Kontakt
•    Výlet do prírody
•    Náučné stretnutie v spolupráci s červeným krížom, zamerané na prevenciu drogových závislostí.