Veľkí pomáhajú menším

Projekt „VEĽKÍ POMÁHAJÚ MENŠÍM“ bol realizovaný s podporou Nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis.
Projekt trval od januára do augusta 2015 a zahŕňal športovo – súťažné a tvorivé aktivity, interakčné a sociálne hry a cvičenia. Aktivity boli zamerané na podnecovanie a rozvoj sociálnych kompetencií a zručností, schopnosti efektívne komunikovať, ale tiež motivovať k participácii na pomoci svojej komunite s využitím vlastných kapacít. Počas jednotlivých aktivít sme zapájali deti vo veku teenagerov, s ktorými dlhodobo pracujeme do procesu pomoci pri práci s deťmi mladších vekových skupín formou dobrovoľníctva.

Realizované aktivity projektu:
•    Január – „vyfarbime si deň“ – Aktivita venovaná tvorivej činnosti maľby pomocou akrilových farieb, súčasťou bola tvorba spoločného diela na plátno rozmerov 1x2 m, výsledné produkty tvoria súčasť výzdoby priestorov zariadenia.
•    Február – „živá knižnica“ – na túto aktivitu bola využitá v súčasnej dobe veľmi populárna metóda živej knižnice, ktorá slúži ako premosťovanie ľudí rozličných životných skúseností, názorov a kultúr. Účastníci vystupujú v roli čitateľov, kníh a knihovníka s rozdelenými úlohami. Čitateľ (deti nášho projektu) si vypožičiava živú knihu (človeka s jeho príbehom), ktorú si prečíta. Prostredníctvom diskusie má možnosť získať nové informácie, ktoré ho zaujímajú. Uskutočnenie živej knižnice pomáha spájať ľudí, umožňuje im spolu komunikovať, zdieľať svoje názory. Pre účely nášho projektu boli v role kníh umiestnení ľudia z prostredia študentov strednej školy, zamestnania a zamestnanca v zdravotných službách.
•    Marec – Klubovňa
•    Apríl – Medzinárodný deň Rómov
•    Máj – Na tému Moje činy a budúcnosť
•    Jún – Tvorivá dielňa
•    Júl – Detská dielňa
•    August – Športový deň

Učíme sa s radosťou

Projekt „UČÍME SA S RADOSŤOU“ bol podporený spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o.
Celkové trvanie projektu – 6 mesiacov - od januára do júna 2015.
Projektom bola okrem pravidelných voľnočasových stretnutí pre deti, zabezpečená aj realizácia našich aktivít Doučovania prebiehajúceho na Špeciálnej škole. Zameraním projektu bolo vzdelávanie detí zo sociálne vylúčeného prostredia, formou zážitkových a interaktívnych metód, hier, prístupov ktoré hravou formou motivujú deti k učeniu, nadobúdaniu nových vedomostí a vedomia dôležitosti vlastného vzdelávania.

•    Prvou z voľnočasových aktivít bola výroba maňušiek – kreatívna aktivita zameraná na výrobu ponožkových maňušiek, tvorba spoločných kulís, hra divadla pomocou vyrobených maňušiek, rozdelením do skupín spoločne s dobrovoľníkmi. Rozvoj manuálnych zručností detí využitím materiálu, ktorý nájdeme doma, zážitkové metódy, dramatizácia.
•    Februárové stretnutie - Kreatívne  písanie – tvorivá aktivita písania slov a písmen pomocou farieb a štetca. Úlohou detí bola maľba určených písmen, z ktorých spoločne vytvorili závesnú skupinu v slede podľa abecedy. Následne formou hry prebiehala vzdelávacia aktivita, pri ktorej tvorili slová na základe začiatočných písmen, ktoré napísali štetcom na výkres a následne namaľovali a dotvorili výkres podľa svojej fantázie.
•    Marec – Čítanie hrou
•    Apríl – Súťaže a hlavolamy
•    Máj – Škola v prírode

Projekt pre teenagerov

Od 1.1.2014 sme sa pustili do realizácie projektu, ktorý od januára do júna podporila nadácia Pontis fond Telekom. Projekt je zameraný na voľnočasové aktivity pre teenagerov,  žijúcich v málo podnetnom prostredí v lokalite Ladislavov Dvor.

Od januára do júna boli zrealizované tieto aktivity: 
Naša identita
Tvoríme odev
Ja a moji kamoši
Ozdobme sa
Ja a moji rodičia
Sladký  deň
Pletieme košíky

Projekt je zameraný na teenagerov (bývalé deti, s ktorými sme roky pracovali) v rómskej komunite na trávenie ich voľného času a budovanie ich vlastnej identity. Na jednotlivých diskusných kluboch hovoríme spolu o vzťahoch, v ktorých žijeme. Stretnutia sa striedajú s tvorivými dielňami, ktoré majú prispieť k rozvoju manuálnych zručností a nadobúdaniu zdravého vzťahu k práci. Našou túžbou je motivovať mladých ľudí a pomôcť im otvoriť dvere, ktoré sa zdajú byť pre nich navždy zamknuté.

Tento projekt sa pekne rozbehol a v auguste sme sa rozhodli v ňom pokračovať i naďalej. Jeho pokračovanie je financované z iných zdrojov a bude trvať do decembra. Aktivity projektu pokračujú striedaním diskusných klubov s aktivitami tvorivého a praktického charakteru:

• August – „diskusné stretnutie“ – Téma „život a modlitba“ – spojené s výletom a opekačkou v Horši  

• September – „tvorivá dielňa“ – výroba spomienkových albumov (scrabbook) z okrasných papierov, dotvorených podľa vlastného vkusu s fotkami z uskutočnených stretnutí a výletov

• Október – „diskusné stretnutie“ – Téma „moja budúcnosť“ – Venovali sme sa otázkam ako „ na čo chodiť do školy?“ a „čo s mojim časom?“ 

• November – „pečenie koláčov“ – Formou rozdelenia do skupín bude úlohou detí upiecť jednoduché druhy koláčov za pomoci receptu

• December – „vianočné stretnutie“ – Na tomto stretnutí bude realizované spoločné vianočné posedenie pri jedle a koláčoch, deti budú mať tiež dobrovoľníkmi pripravený Vianočný program, po ktorom bude nasledovať rozdávanie Vianočných balíčkov. 

Voľnočasové aktivity s deťmi

V uplynulých mesiacoch sme realizovali projekt pre deti podporený Nadáciou pre deti Slovenska z Grantového programu Dôvera. Šlo o voľnočasové aktivity, zamerané na podporu prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. Týchto aktivít sa od marca do konca júla 2014 zúčastňovala skupina 10 detí vo veku 6 – 12 rokov. Sú to deti, ktoré neboli zaradené do skupín doučovania. Stretnutia sa uskutočňovali raz mesačne. 
Pre deti sme pripravili a spolu s nimi úspešne zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít s myšlienkou zdravia a zdravého životného štýlu:

•    Jarné sadenie byliniek do kvetináčov
- Toto stretnutie malo u detí veľký úspech. Pre deti sme popri hlavnej aktivite sadenia byliniek pripravili niekoľko vzdelávacích hier, súčasťou bola aj ochutnávka exotického ovocia a občerstvenie v podobe zdravého jedla. Na stretnutí sa zúčastnili tiež naše dobrovoľníčky z Pedagogickej školy, ktoré nám našu prácu pomohli po organizačnej stránke veľmi zefektívniť. Veríme, že dobrá atmosféra našich stretnutí s deťmi bude pretrvávať a bude aj naďalej motivujúca pre našich dobrovoľníkov. 
•    Tvorba záhradky – stretnutie s cieľom vysadiť s deťmi malú bylinkovú záhradku
•    Lezecká stena – aktivita realizovaná v prostredí Mládežníckeho centra Kontakt
•    Výlet do prírody
•    Náučné stretnutie v spolupráci s červeným krížom, zamerané na prevenciu drogových závislostí.

Tešíme sa do školy

Nadácia Pontis podporila z fondu Telekom náš projekt "Tešíme sa do školy". Projekt bol zameraný na predškolskú výchovu detí vo veku šesť rokov tesne pred nástupom do školy. Bol súčasťou našej niekoľkoročnej systematickej a cielenej práce s deťmi z Ladislavovho dvora. Projekt trval od januára do septembra 2013. Cieľom bolo naučiť deti sociálnym a manuálnym zručnostiam, ktoré sú pre nástup do školy nevyhnutné. Počas jednotlivých aktivít sme deti učili o hygiene, stolovaní v kolektíve, práci s pastelkami, nožničkami a pod. Všetko sme robili hravou a zaujímavou formou, aby sme deti motivovali k týmto činnostiam a pomohli im pripraviť sa na školu.

Ďakujeme za finančnú podporu, umožňujúcu nám naďalej pracovať s touto skupinou detí.