Dar od spoločnosti KIA

V novembri v rámci zamestnaneckého grantu spoločnosť Kia Motors Slovensko s.r.o. rozhodla o darovaní niekoľkých nových počítačových zostáv. Obdržali ich viaceré materské, základné, stredné a špeciálne školy ako aj niekoľko neziskových organizácií. Miesto v dome bolo medzi nimi. Srdečne ďakujeme spoločnosti a konkrétne jej zamestnancovi pánovi Hromadovi aj za túto formu podpory!

Art For Help 2011

Art for help je benefičná aukcia obrazov, prebiehajúca pod záštitou komisie kultúry Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Leviciach, na ktorej spolupracuje aj občianske združenie Miesto v dome a Tekovské múzeum v Leviciach.

Hlavnými spolupracovníkmi sú predovšetkým umelci, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu poskytujú svoje umelecké diela na dobročinné účely. Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, kedy boli ponúknuté obrazy od zakladateľa myšlienky p. Jozefa Kanyuka zo Želiezoviec. V priebehu nasledujúcich rokov sa postupne pripájali ďalší umelci a tak mal tretí a štvrtý ročník benefičnej aukcie už medzinárodné zastúpenie. Z výťažkov boli doteraz podporené sociálne slabé a neúplné rodiny a tiež jednotlivci, ako aj ťažko chorí a telesne postihnutí ľudia. Benefičná aukcia sa v roku 2011 uskutočnila opäť na Levickom hrade v Koncertnej sále Tekovského múzea, v nedeľu 11. decembra o 16.00 hod.  Približne 50 obrazov bolo predstavených na predaukčnej výstave 26. novembra. Výťažok aukcie bol rozdelený na dve časti. Jednou disponuje mesto v záujme sociálne slabých obyvateľov mesta. Druhá časť vo výške 560 EUR bola pridelená Miestu v dome. Tieto financie budú použité  na výdavky spojené s chodom Nízkoprahového denného centra občianskeho združenia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou obrazov podporili ľudí, odkázaných na pomoc a tiež prácu, ktorá sa týmito ľuďmi zaoberá.

Projekt Seniori

 

Projekt Seniori bol zameraný na návštevnú službu starých ľudí v domácnostiach, prípadne drobné služby ako napr. nákupy, donáška liekov od lekára, doprovod k lekárovi. Projekt bol ukončený v lete 2011.

 

Spolu to zvládneme

 

 

 


bol podporený Nadáciou pre Deti Slovenska a financovaný podnikom LEAF.
Projekt trval od júla do decembra 2011.
Programovou oblasťou bolo vzdelávanie.
Cieľovou skupinou boli sociálne znevýhodnené deti vo veku 0-15 rokov, konkrétne v lokalite Ladislavov dvor neďaleko Levíc.  Sú to deti z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nízkymi sociálnymi zručnosťami, s nedostatočnými hygienickými návykmi, s minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Jedná sa o 16 detí prvého stupňa ZŠ a 8 detí druhého stupňa ZŠ.
Projekt zabezpečuje 12 dobrovoľníčok a 1 supervízor, dohliadajúci na ich činnosť a vzdelávanie.

Hlavným problémom, na ktorý reagujeme týmto projektom je nedostatočná, alebo úplne absentujúca príprava detí na vyučovanie a nepravidelná školská dochádzka.  V rodinách nie je bežnou praxou,  aby sa deti každodenne pripravovali na vyučovanie, písali si domáce úlohy a pod. A už vôbec nie pod dohľadom rodičov, alebo s ich aktívnou spoluúčasťou. Rodičia nemajú dostatok zručností a vedomostí na pomoc deťom a nie sú vytvorené materiálne a sociálne podmienky na domácu prípravu detí na vyučovanie. Zároveň chceme  motivovať staršie deti k pokračovaniu štúdia na strednej škole a tak prispieť  integrácii deti do majoritnej spoločnosti. 

Čítať ďalej: Spolu to zvládneme

Nadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom

Projekt  Deti Ladislavovho dvora bol zameraný na približne 30 detí mladšieho školského veku (5-12 rokov) z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nedostatočnými hygienickými návykmi  a minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Tieto deti žijú v lokalite Ladislavov dvor.
Cieľom projektu bol rozvoj sociálnych zručností, získanie nových vedomostí a skúseností týchto detí zážitkovými formami a metódami. Tento projekt bol realizovaný v období jún 2010- júl 2011 vďaka podpore grantového programu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Aktivity projektu:
-    júl 2010 Recyklujeme umením
-    október 2010 Šarkaniáda
-    november 2010 Sme v hľadisku športovej aktivity
-    november 2010 Letecký deň
-    december 2010 Mikuláš GAV Levice
-    december 2010 Mikuláš mesto Levice
-    december 2010 Vianoce
-    február 2011 Hľadá sa talent
-    marec 2011 Qmeo a Júlia (kino)
-    apríl 2011 Výlet do Zvolena
-    máj 2011 Indiánsky deň
-    júl 2011 Športová olympiáda