Nadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom

Projekt  Deti Ladislavovho dvora bol zameraný na približne 30 detí mladšieho školského veku (5-12 rokov) z chudobného, sociálne vylúčeného prostredia, s nedostatočnými hygienickými návykmi  a minimom kontaktov v majoritnej spoločnosti. Tieto deti žijú v lokalite Ladislavov dvor.
Cieľom projektu bol rozvoj sociálnych zručností, získanie nových vedomostí a skúseností týchto detí zážitkovými formami a metódami. Tento projekt bol realizovaný v období jún 2010- júl 2011 vďaka podpore grantového programu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Aktivity projektu:
-    júl 2010 Recyklujeme umením
-    október 2010 Šarkaniáda
-    november 2010 Sme v hľadisku športovej aktivity
-    november 2010 Letecký deň
-    december 2010 Mikuláš GAV Levice
-    december 2010 Mikuláš mesto Levice
-    december 2010 Vianoce
-    február 2011 Hľadá sa talent
-    marec 2011 Qmeo a Júlia (kino)
-    apríl 2011 Výlet do Zvolena
-    máj 2011 Indiánsky deň
-    júl 2011 Športová olympiáda

Gypsy spirit 2010

Projekt Gypsy Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti.

Čítať ďalej: Gypsy spirit 2010

Projekt “Kráčame ďalej …”

Tento projekt bol pokračovaním predchádzajúceho advokačného projektu združenia Miesto v dome, ktorý bol zameraný na riešenie problematiky segregovanej rómskej komunity Ladislavov dvor pri Leviciach.

Zámerom tohto projektu bolo začať systematicky pracovať s niekoľkými zástupcami tejto rómskej komunity, za účelom budovania ľudských zdrojov a viesť ich k aktívnej účasti na ďalšom rozvoji a advokácii lokality Ladislavov dvor.

Aktivity obsahovali okrem iného zážitkovú formu vzdelávania k získaniu základných zručností, ktoré sú potrebné na presadzovanie záujmov komunity a vytváranie príležitostí k oboznámeniu sa s príkladmi riešenia podobných problémov rómskych komunít v našom regióne.

Projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

Po ukončení tohto projektu sme získali  dvoch aktívnych dobrovoľníkov z komunity, ktorí sú pre nás veľmi prospešní pri realizácii ďalších projektov zameraných na prácu s deťmi. Stali sa našimi spolupracovníkmi na ktorých sa dá spoľahnúť a zveriť im niektoré drobné povinnosti a ktorí majú prirodzenú autoritu u členov komunity.