Pracovná terapia

Od novembra 2013 realizujeme pre našich klientov v nízkoprahovom dennom centre pracovnú terapiu pod dohľadom našej sociálnej pracovníčky. Tešíme sa z tejto novej myšlienky a veríme, že sa jej bude dariť a bude sa môcť rozvíjať.
Počas zimných mesiacov sme sa na stredajších pracovných terapiách venovali najmä výrobe látkových rug-rag kobercov, tejto aktivity sa zúčastňovali približne 5 klienti každú stredu, jedna klientka sa venovala pleteniu kobercov každodenne. Táto pani prejavovala o činnosti tohto zamerania veľký záujem, má  vzťah k ručným prácam, rada háčkuje a štrikuje, teda sme jej zabezpečili tiež potrebný materiál a pracovné náčinie, aby sa svojej záľube mala možnosť venovať aj mimo nášho denného centra, a tak prispievať k skvalitneniu využívania svojho času behom dňa. Dali sme jej možnosť vytvárať výrobky využiteľné v našom zariadení (koberce na sedenie pre klientov, rukavice, šále, čiapky pre deti) a dohodli s ňou podmienky a systém odmeňovania formou potravinových balíkov. Ostatní členovia tohto pracovného zoskupenia sa venovali zväčša príprave materiálu, meraniu, strihaniu látok, ktorá je potrebná na výrobu týchto kobercov vo forme množstva pásikov rovnakej hrúbky a úpravy. Mohli sme pozorovať, že klienti vnímajú túto prácu ako pozitívne spestrenie bežného programu dňa a sú pozitívne hodnotení aj zo strany ostatných klientov, ktorí zostali len v úlohe pozorovateľov.

Pre klientov zapájajúcich sa do aktivít sme v záujme motivácie k práci zaviedli systém potravinových odmien.
V projekte pracovnej terapie pre klientov pokračujeme, príchod a letných jarných mesiacov nám dáva nové možnosti ako smerovať túto prácu. Venujeme sa teda prácam na zveľaďovaní areálu nášho centra, klienti sú poverovaní jednotlivými úlohami úpravy záhrady, starostlivosti o rastlinné porasty, ako aj udržiavaním poriadku a upratovacími prácami v okolí výdajne a prístrešku stravovania.
Pracovný tím vytvoril tiež záhradku pre deti, ktorá je súčasťou iného nášhho projektu.

Darujte nám 2% aj tento rok

Vaše 2% nám aj tento rok môžu pomôcť naďalej prevádzkovať naše centrum sociálnej pomoci a aktivity nášho združenia.
Ak pokladáte našu činnosť za zmysluplnú a hodnotnú, a chceli by ste ju podporiť - aj teraz je tu vhodná príležitosť.
Tak ako potrebujeme ochotné ruky, ktoré budú núdznym pomáhať a nohy, ktoré k nim pôjdu, ústa, ktoré budú s nimi hovoriť, tak isto potrebujeme aj finančné prostriedky, ktoré nám umožnia pokračovať v našej službe týmto núdznym ľuďom.

A tak vopred ďakujeme za vašu podporu, bez ktorej to nejde!

Tlačivo na stiahnutie:

vyhlásenie

 

Termín odovzdania vyplnených tlačív na daňovom úrade v mieste bydliska pre fyzické osoby, ktorým robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ: do 30.apríla 2022.
Termín odovzdania vyplneného daňového priznania, zahrňujúce aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, pre právnické osoby: do 31.marca 2022.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

Obchodné  meno (názov): Miesto v dome
Sídlo:  kpt. Nálepku 125, 934 01 Levice
Právna forma:  občianske združenie
IČO: 37960423 (údaj „SID“ sa nevypĺňa)

Naše denné centrum

Tak takto vyzerá naše denné centrum po všetkých rekonštrukciách a úpravách. V každý pracovný deň tu prjímame našich klientov na teplú polievku či kávu. Rovnako  majú možnosť osprchovať sa a raz týždenne dostať potrebné oblečenie. Naši predajcovia si tu môžu zakúpiť časopis Nota Bene. V poslednom období tú tiež prebieha pracovná terapia so skupinkou záujemcov.

Sme vďační našim sponzorom, Pánu Bohu a tiež ľudským rukám, ktoré uskutočnili a umožnili uskutočniť viacero stavebných a dokončovacích prác v našom centre sociálnej pomoci. Vďaka nim centrum dnes vyzerá útulne a pekne i zvonka.
Hlavná budova bola v priebehu roku 2012 zateplená a obnovená; bola postavená strieška nad vchodom do budovy a nad výdajové okno časopisu Nota Bene; a okrem toho bola obnovená aj "mini jedáleň", kde sa ľudia v núdzi stravujú, aby v nej hlavne teraz v chladných dňoch bolo teplejšie. A koncom roku 2013 sme dali spraviť tabuľu s názvom združenia, ktorá je od ulice pripevnená na budove. Aby nás každý, kto nás hľadá, ľahko našiel.
Finančne nám výrazne pomohla predovšetkým zahraničná organizácia Hilfe für Brüder, zbor Cirkvi bratskej v Leviciach a firma ENEL. Ďakujeme všetkým za podporu! A ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí pri mnohých prácach ochotne pomáhali.

Ďalšie články...

  1. Podpora mesta