Správna rada

Správna rada je team ľudí, ktorí dozerajú na činnosť združenia, pravidelne ju prehodnocujú a pomáhajú pri riešení aktuálnych problémov. Tvoria ju:

Mgr. Miroslava Števková – predsedkyňa správnej rady
Bc. Marcela Kopernická – členka správnej rady
Štefan Zomborský – člen správnej rady
Mgr. Andrea Hlásna – členka správnej rady
Štefan Hasič – člen správnej rady

Team

Výkonný team tvoria profesionálni pracovníci a predovšetkým dobrovoľníci, ktorí majú na starosti výkon jednotlivých činností. Ich spoločnou „diagnózou“ je zapálené srdce pre ľudí, odkázaných na pomoc tých druhých.

Interní spolupracovníci:

Mgr. Ľubica Prištiaková - riaditeľka občianskeho združenia, odborná garantka NDC, koordinátorka predaja časopisu Nota Bene

Katarína Belická Suchanská - pracovník NDC - práca s deťmi z vylúčeného prostredia

Mgr. Anna Polovková - odborný pracovník NDC

Ing. Ondrej Prišťák - účtovník


Externí spolupracovníci:

Mgr. Kristína Balalová - jazykové preklady

dobrovoľníčky - študentky PaSA Levice a UKF Nitra

Kto sme

imgage

“Ten, kto zachráni človeka, zachráni svet..”   Sanhedrin 4:5

Miesto v dome je občianske združenie, ktoré združuje ľudí so sociálnym cítením, ktorým nie je ľahostajný osud tých, ktorí v nejakej forme potrebujú našu pomoc a pozornosť.

Svojou činnosťou sa zameriava na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a  na konkrétnu terénnu prácu v oblasti regiónu mesta Levice.

Niektoré svoje služby poskytuje priamo v teréne, iné vo svojom, za týmto účelom vytvorenom stredisku sociálnej pomoci.

Miesto v dome, o.z. spolupracuje pri svojom úsilí poskytovať sociálnu pomoc aj s inými organizáciami s podobným zameraním.

Hlavné aktuálne činnosti

Projekt  „Stredisko sociálnej pomoci“ je zameraný na poskytovanie starostlivosti sociálne ťažko prispôsobivým, a tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej alebo inej núdzi:

  • občianska advokácia znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu
  • sprostredkovanie odbornej pomoci – zdravotná, sociálna, psychologická, psychiatrická, duchovenská…
  • poskytovanie jedného teplého jedla denne
  • získavanie a následná distribúcia ošatenia, obuvi a predmetov dennej potreby pre núdznych
  • koordinácia predaja časopisu „Nota bene“
  • prevádzka hygienického zariadenia pre ľudí bez domova
  • doučovanie rómskych detí na Spojenej škole internátnej v Leviciach
  • voľnočasové aktivity pre deti z Ladislavovho Dvora
  • poskytovanie odbornej praxe pre študentov UKF Nitra a PaSa Levice

Projekt prebieha s finančnou podporou domácich a zahraničných donorov, Mesta Levice a ďalších miestnych subjektov.